Dlaczego my?

  • fachowość i profesjonalizm
  • wieloletnie doświadczenie
  • pracujemy na terenie całego kraju
  • kompleksowa obsługa
  • nienaganne opinie klientów
  • konkurencyjne ceny
  • krótkie terminy realizacji zleceń
  • wysoka jakość usług

Badania laboratoryjne gruntu i zanieczyszczeń

Nasza firma posiada szeroką ofertę specjalistycznych badań laboratoryjnych gruntu.

Każde badanie jest zgodne z polskimi normami.

Rodzaj laboratoryjnych badań gruntów Zgodne z normą
Wilgotność naturalna (wn) PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-1
Wskaźnik zagęszczenia (Is) PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-1
Wskaźnik piaskowy gruntu ( Wp) PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-1
Kapilarność bierna ( Hkb) PN-60/B-04493
Wskaźnik filtracji (k) PB-76/8950-03
Wskaźnik różnoziarnistości (U) PN-88/B-04481
Wilgotność optymalna (wopt) PN-88/B-04481
Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (ρds) PN-88  B-04481
Analiza granulometryczna  PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-4
Analiza areometryczna PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-4
Granica plastyczności (Wp) PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-12
Granica płynności (Wl) PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-12
Zawartość części organicznych PN-88  B-04481
Oznaczenie współczynnika filtracji [k] EN-ISO 17892-11
Badanie w aparacie trójosiowego ściskania  PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-8
EN-ISO 17892-9
Badania edometryczne  PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-5
Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania PN-88  B-04481
EN-ISO 17892-10
Analiza chemiczna wody agresywnośćwobec betonu  PN-EN 206-1:2003
Badania metodą Proctora PN-88  B-04481


Poprzez przeprowadzenie badań gruntu w laboratorium określamy jego parametry fizyczne pozwalające określić przydatność kruszywa do budowy nasypów, podsypek, zasypek według wymogów ujętych w specyfikacjach technicznych i obowiązujących normach.

Dla celów konstrukcyjnych również przeprowadzamy badanie agresywność wody względem konstrukcji betonowych oraz stalowych.

W zakresie ochrony środowiska wykonujemy pobór prób gruntu oraz wody do dalszych analiz w celu określenia zanieczyszczenia środowiska gruntowno- wodnego.

Wykonujemy również badanie zanieczyszczenia gruntu oraz badanie zagęszczenia gruntu.

Współpracujemy z laboratorium posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

Grupa badawcza współpracująca z nami jest niezależną akredytowaną firmą, jedną z wiodących europejskich jednostek badawczych i laboratoryjnych.

Wykonujemy szereg oznaczeń zgodnie z wymaganiami obowiązujących rozporządzeń m.in. w gruntach i wodach.


Przeprowadzane analizy w zakresie ochrony środowiska
na zawartość między innymi:


Rozwiązania pakietowe minimalizują koszty analiz

WODA (lista pakietów) GLEBA (lista pakietów)

Współpraca z wiodącym akredytowanym laboratorium umożliwia nam dobranie odpowiedniego programu badań do indywidualnych potrzeb klienta w celu przedłożenia korzystnej oferty dla inwestora.

Na podstawie prac terenowych oraz przeprowadzonych analiz chemicznych opracowujemy raporty informujące o stopniu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego zgodnego z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska jak i wytycznych Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.


Opracowania wykonujemy dla określenia m.in. :